02188888648

پایانه باربری تهران ( اکبرآباد)

پایانه باربری اکبرآباد واقع در نسیم شهر - لیست باربری ها

پایانه باربری تهران , پایانه اکبرآباد (نسیم شهر) , لیست باربری ها

۴.۲
(۱۵۵)

باربری پایانه نسیم شهر , باربری پایانه اکبر آباد , اگر به دنبال لیست باربری های مجاز تهران هستید که امکان صدور بارنامه دارند و جواز حمل و نقل بار بین شهری را دارند در ادامه این مطلب می توانید لیست مذکور را مشاهده نمایید.  تمامی این باربری های در پایانه اکبر آباد دارای غرفه هستند. در حال حاضر ۲۶۴ غرفه در پایانه اکبر آباد مشغول به فعالیت هستند. باربری پایانه اکبرآباد و باربری پایانه نسیم شهر اشاره به اصلی ترین پایانه باربری تهران دارند.

رانندگان گرامی ; جهت انجام کلیه امور مربوط به کارت سوخت و کارت هوشمند باید به صورت حضوری به قسمت اداری پایانه مراجعه نمایید.

شماره تماس باربری پایانه نسیم شهر ۸۸۸۸۸۶۴۸

باربری پایانه اکبرآباد

باربری پایانه کبر آباد

باربری پایانه نسیم شهر , باربری پایانه اکبر آباد , در حال حاضر ۵۱ باربری دارای جواز از اصناف هستند. برای پیدا کردن مشخصات دقیق باربری های بین شهری و یا هر صنف دیگری می توانید به سایت اصناف ایران مراجعه کنید و اطلاعات صنف مورد نظر خود را جستجو نمایید. لیست باربری های پایانه باربری تهران که از سایت ایران اصناف تهیه شده است را در ذیل مشاهده میکنید.

نام باربری پایانه اکبرآبادآدرس
مؤسسه حمل ونقل تهران سعادتجاده ساوه پایانه بارتهران غرفه  ۲۸کد پستی: ۱۱۸۸۶۷۵۷۱۵
شرکت حمل ونقل مهیارآزماجاده ساوه پایانه بارتهران  ۵۲کد پستی: ۱۳۷۵۷۹۹۷۱۱
مؤسسه حمل ونقل توکلمیدان خراسان انتهای خیابان خراسان  ۴۲کد پستی: ۱۱۷۸۷۴۵۱۳۷
شرکت حمل ونقل اقتصادشوش غربی روبروی سه راهی خیام  ۱۰۶کد پستی: ۱۱۸۸۶۳۷۶۳۱
شرکت حمل ونقل بهزادترابرجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۱۵کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۸۶۱
مؤسسه حمل ونقل آهنشوش غربی چهارراه خانی آباد  ۳۸۹کد پستی: ۱۱۹۷۸۳۸۱۱۳
شرکت حمل ونقل تیزبارآذربایجانجاده ساوه پایانه بارتهران  ۱۰کد پستی: ۱۳۷۵۷۹۳۳۳۳
مؤسسه حمل ونقل آریاجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۷۸کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۶۹۴
شرکت حمل ونقل تیزترابرجاده ساوه پایانه بارتهران  ۹۳کد پستی: ۳۹۳۱۸۶۶۶۹۶
شرکت حمل ونقل امیدترابرآسیاجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۴۴کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۹۳۸
مؤسسه حمل ونقل آسایشخیابان فدائیان اسلام مقابل پمپ بنزین دولت آباد  ۶۱۹کد پستی: ۱۸۵۷۶۵۳۷۴۴
مؤسسه حمل ونقل شرقخیابان خاوران میدان مشیریه  ۲۰۹کد پستی: ۱۷۸۷۹۹۹۶۱۷
شرکت حمل ونقل موادنفتی ره گسترش ترابرجاده قدیم قم سه راهی انبارنفت  ۰کد پستی: ۱۳۱۹۶۱۶۱۱۱
مؤسسه حمل ونقل شریفیجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۴۷کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۸۳۶
شرکت حمل ونقل سلمان بارتهرانجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۹۲کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۸۸۵
مؤسسه حمل ونقل فارسخیبان شوش غربی میدان شهیدهرندی  ۲۹۰کد پستی: ۱۱۸۶۹۳۴۱۱۳
شرکت حمل ونقل رفیع بارجاده قم شورآباد  ۰کد پستی: ۱۸۱۸۱۸۳۳۳۸
مؤسسه حمل ونقل حافظخیابان فدائیان اسلام ایستگاه تهران  ۶۶۴کد پستی: ۱۸۵۱۶۱۶۶۴۹
شرکت حمل ونقل خورشیدبارجاده ساوه پایانه بارتهران  ۷۰کد پستی: ۳۱۶۶۱۵۱۷۱۳
شرکت حمل ونقل میعادترابرجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۸۲کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۸۹۳
مؤسسه حمل ونقل متفقفدائیان اسلام ایستگاه ممتاز  ۵۶۱کد پستی: ۱۸۵۷۶۱۵۹۵۶
مؤسسه حمل ونقل مشهدمیدان قزوین روبروی بیمارستان فارابی  ۲۰۹کد پستی: ۱۳۳۳۸۱۵۵۷۹
شرکت حمل ونقل نمونه بارعبدل آبادجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۵۷کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۸۱۵
شرکت حمل ونقل یگانه رخشجاده ساوه پایانه بارتهران  ۴۶کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۷۳۸
سنگین ترابرآذرباسمنججاده ساوه پایانه بارتهران غرفه۸۳  ۰کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۶۴۹
شرکت حمل ونقل پدیده ترابرجاده ساوه پایانه بارتهران غرفه۲۹۶  ۰کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۷۹۱
حمل ونقل اتوبنزایرانمصطفی خمینی ۰  ۳۰۷کد پستی: ۱۱۱۹۸۳۳۱۶۳
مؤسسه حمل ونقل اتوبارصابرشوش غربی شهیدهرندی  ۳۱۰کد پستی: ۱۱۸۸۶۷۶۵۱۶
مؤسسه حمل ونقل ترقی عبدالعلیمیدان محمدیه ۰ ترقی ۲۲کد پستی: ۱۱۶۹۶۴۹۵۱۱
مؤسسه حمل ونقل اتفاق نوجاده ساوه پایانه بارتهران غرفه ۸۱  ۰کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۶۵۱
شرکت حمل ونقل ارجمندسیرشهرری سه راه تقی آبادمقابل مخابرات شهیدنبوی  ۱۰۲کد پستی: ۱۸۷۳۹۱۳۴۷۳
مؤسسه حمل ونقل شهابخیبان شوش غربی ایستگاه قندوشکر  ۲۰۰کد پستی: ۱۱۸۶۶۱۵۱۱۵
شرکت حمل ونقل راهیان حقیقت خراسانجاده ساوه پایانه بارتهران  ۳۱۲کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۶۹۴
مؤسسه حمل ونقل جهانبارخیبان شوش غربی میدان شهیدهرندی  ۳۵۰کد پستی: ۱۱۸۸۶۷۵۹۳۵
شرکت حمل ونقل بین المللی جمهوری اسلامی ایرانجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۷۲کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۸۹۸
شرکت حمل ونقل جهانگیربارخیابان شهیدرجائی بن بست آزادمرد  ۷۴۱کد پستی: ۱۱۸۸۶۱۳۳۱۳
شرکت حمل ونقل درخشنده باربلوارچهل پنج متری زرند ایستگاه فردوس  ۲کد پستی: ۱۳۸۶۶۶۴۸۱۱
شرکت حمل ونقل خاتم پیماجاده ساوه سه راه فلاح  ۲۰۸کد پستی: ۱۳۶۹۶۱۵۷۱۱
شرکت حمل ونقل جلال بارتهرانجاده ساوه سه راهی  نسیم شهر  ۰کد پستی: ۳۷۵۹۱۳۳۷۳۶
شرکت حمل ونقل طریقت راه فارسجاده قدیم قم نرسیده به باقرآباد  ۴۴۱کد پستی: ۱۸۱۵۱۳۴۳۶۸
شرکت حمل ونقل عادل ترابرآریاجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۸۳کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۷۸۸
شرکت حمل ونقل عصرترقیخیابان ری ایستگاه دردار  ۵۸۹کد پستی: ۱۱۷۳۷۷۳۸۱۹
شرکت حمل ونقل کاروان باربهارانجاده ساوه پایانه بارتهران  ۲۵۰کد پستی: ۳۷۶۶۱۵۱۹۳۵
شرکت حمل ونقل عارف راهخاتون آباد بلوارامام رضا  ۱۶۶کد پستی: ۳۳۹۱۱۶۷۸۱۸
شرکت حمل ونقل گیتی نوردخیابان پانزده خرداد چهارراه سیروس  ۳۱۷کد پستی: ۱۱۱۷۹۳۵۸۳۶
شرکت حمل ونقل نوبشریمیدان محمدیه خیابان خیام جنوبی  ۲۷۳کد پستی: ۱۱۶۹۶۳۳۱۶۳
شرکت حمل ونقل نمونه راه تهرانکیلومتر ده جاده ساوه چهاردانگه  ۴۲۸کد پستی: ۳۳۱۹۶۱۳۱۸۵
شرکت حمل ونقل تضامنی شانیابیشهیدرجائی بعدازچهارراه چیت سازی  ۶۰۵کد پستی: ۱۸۳۱۶۷۳۷۳۴
شرکت حمل ونقل تنباکوئیخاوران بعدازگردونه تبناکوی  ۲۵کد پستی: ۱۸۵۵۹۹۳۳۷۸
مؤسسه حمل و نقل قدستهران ، خیابان شوش غربی ، میدان ، شهید هرندی ، پلاک ۲۵۸ و ۲۶۰ ، طبقه همکفکد پستی: ۱۱۸۶۹۳۴۴۳۴

لیست فوق باربری های دارای جواز صدور بارنامه هستند. البته تعداد بسیار زیادی غرفه در پایانه نسیم شهر وجود دارند اما فقط لیست فوق امکان صدور بارنامه دولتی دارند.

پایانه باربری تهران

باربری پایانه نسیم شهر

باربری پایانه نسیم شهر , باربری پایانه اکبر آباد , اکثر بارنامه های صادر شده از مبدا تهران به کلیه شهرستان های سراسر کشور از پایانه باربری اکبرآباد (نسیم شهر) صادر می شوند.برای پیدا کردن باربری شهرستان و حمل اثاثیه شهرستان می توانید به سراغ پایانه باربری اکبرآباد بروید. آدرس پایانه اکبرآباد در جاده تهران ساوه و در نسیم شهر واقع شده است. به زودی مطالبی برای پایانه باربری اصفهان , پابانه باربری شیراز , پایانه باربری مشهد , پایانه باربری کرج , پایانه باربری قم , پایانه باربری یزد , پایانه باربری شورآباد , پایانه باربری بندرعباس , پایانه اعلام بار بندر عباس , پایانه اعلام بار آذربایجان , پایانه باربری سنندج , پایانه باربری همدان , پایانه باربری کرمان , پایانه باربری کرمانشاه , پایانه باربری تبریز , پایانه باربری ارومیه , پایانه باربری اردبیل , پایانه باربری مازندران , پایانه باربری قزوین آماده خواهد شد.

باربری پایانه نسیم شهر

پایانه باربری تهران

پایانه باربری تهران , پایانه اکبرآباد , پایانه نسیم شهر , همانطور که ابتدای این مطلب اشاره کردیم حدود ۲۶۰ غرفه فعال در پایانه باربری تهران ( پایانه حمل و نقل کالای تهران ) مشغول انجام امور حمل بار تهران هستند. بر اساس آمار غیر رسمی روزانه بیش از ۳۰۰۰ بارنامه در پایانه باربری اکبرآباد صادر می شود که شامل حمل اثاثیه شهرستان هم میشود که این عدد نشانگر حجم بالای فعالیت این پایانه است.پایانه اکبرآباد , پایانه نسیم شهر , پایانه حمل بار تهران , پایانه باربری تهران , پایانه حمل و نقل کالای تهران , باربری پایانه تهران , باربری پایانه نسیم شهر , باربری نسیم شهر , کامیون نسیم شهر , تریلی نسیم شهر , خاور نسیم شهر از جمله عباراتی هستند که برای جستجو و رسیدن به شماره تماس های پایانه از آنها استفاده می شوند.

به این مطلب امتیاز بدهید

میانگین ۴.۲ / ۵. تعداد آرا: ۱۵۵

نظرات (۱۲)

 1. فائزه آقایی
  خرداد ۷, ۱۳۹۸

  عالی قشنگ بود

  1. پشتیبان سایت
   بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

   سلام , خوشحالیم که از این مطلب راضی بودید .

   مطلب لیست باربری های تهران هم می تواند برای شما جالب باشد.

  2. مرتضی دینی
   بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

   شماره تماس چرا ندارند

   1. پشتیبان سایت
    اسفند ۵, ۱۳۹۸

    سلام , برای مشاهده شماره تماس باربری های پایانه روی لینک کلیلک کنید.

 2. رسول پیری
  اسفند ۲, ۱۳۹۸

  برای گرفتن کارت هوشمند چه مدارکی لازمه ؟

  1. کارشناس باربری
   اسفند ۳, ۱۳۹۸

   سلام ,
   مدارک لازم جهت صدور کارت هوشمند رانندگان بار وبرگ فعالیت
   ۱-فرم شماره ۲ یا ۴ از تامین اجتماعی
   ۲- اصل برگ سوء پیشینه کیفری
   ۳- گواهی گذراندن دوره های آموزشی مربوط به دوره های آموزشی بدو خدمت (برای رانندگان جدید الورود)
   ۴- اصل وکپی از تمام صفحات شناسنامه
   ۵- اصل وکپی از پشت وروی گواهینامه
   ۶- اصل و کپی اخرین مدرک تحصیلی سیکل ( پایان سال سوم راهنمایی )
   ۷- اصل وکپی کارت سلامت رانندگان
   ۸-اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد . جهت دارندگان کارت معافیت ارائه گواهی استعلام از نظام وظیفه الزامی میباشد.
   ۹- اصل وکپی از رسید یا اصل کارت ملی
   ۱۰- ۶ قطعه عکس رنگی با زمینه سفید (۴*۳)
   ۱۱-اصل وتصویر فیش واریزی مربوط به صدور کارت هوشمند به حساب مربوطه
   ۱۲- ارائه معرفی نامه از انجمن های

 3. مرتضی اسمخانی
  تیر ۲۱, ۱۳۹۹

  سلام خسته نباشید برای حمل اثاثیه منزل از شهر جدید پردیس تا زنجان چه قدر کرایه حمل میگیرید؟

  1. علی حریرساز
   تیر ۲۶, ۱۳۹۹

   سلام وقت بخیر ، لطفا با شماره های شرکت تماس بگیرید بخش پشتیبانی شمارو راهنمایی میکنن

 4. زارع
  تیر ۲۵, ۱۳۹۹

  سلام ،ببخشید برای گرفتن غرفه در پایانه باید به کجا مراجعه کنیم؟

  1. علی حریرساز
   تیر ۲۶, ۱۳۹۹

   سلام وقت بخیر لطفا با شماره های شرکت تماس بگیرید بخش پشتیبانی شما رو راهنمایی میکنند

 5. محسن حداد
  تیر ۲۶, ۱۳۹۹

  با عرض سلام و ادب و تشکر از انجمن های فعال حمل ونقل و رانندگان .. لیست بسیار جامع و کامل بود از شرکتهای حمل ونقل .اما شماره تلفن ثابت و همراه ازشون نیست

  1. علی حریرساز
   تیر ۲۶, ۱۳۹۹

   سلام وقت بخیر ، به زودی لیست و شماره تماس ها به روز رسانی میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عبارت مورد نظر خود را وارد کنید